Zamów jeszcze przez
timer
by otrzymać paczkę przed Wielkanocą!
Dzień Kobiet! Zrób prezent dla bliskich
z kodem rabatowym: KOBIETA 8% taniej
+22 811 57 02
biuro@polskispichlerz.pl

Regulamin

Regulamin określa zasady świadczenia usług sprzedaży za pośrednictwem strony internetowej sklepu internetowego działającego pod domeną: www.polskispichlerz.pl . Jest dokumentem wymaganym w świetle art. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2019, poz. 134 tj. z 23.01.2019).


Spis treści
§ 1 Definicje
§ 2 Kontakt ze Sprzedawcą
§ 3 Wymogi techniczne
§ 4 Zakupy w Sklepie
§ 5 Ceny i formy płatności
§ 6 Odbiór lub dostawa towarów
§ 7 Prawo odstąpienia od umowy
§ 8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy
§ 9 Reklamacje
§ 10 Dane osobowe
§ 11 Zastrzeżenia
§ 12 Postanowienia dotyczące Kupujących niebędących Konsumentami
§13 Postanowienia końcowe

Załącznik nr 1: Wzór formularza odstąpienia od umowy
Załącznik nr 2: Wzór formularza reklamacyjnego


§1 Definicje

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Towarów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i formy płatności.
Konto – uregulowana odrębnym regulaminem nieodpłatna funkcja Sklepu (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której Kupujący może założyć w Sklepie swoje indywidualne Konto.
Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.
Kupujący - każdy podmiot Kupujący w Sklepie.
Regulamin – niniejszy Regulamin.
Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem: https://www.polskispichlerz.pl .
Sprzedawca – Polski Spichlerz sp. z o. o. ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa, NIP 5242912919, REGON 388099377.
Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.


§2 Kontakt ze sprzedawcą

 1. Adres korespondencyjny: ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa,
 2. Adres e-mail: biuro@polskispichlerz.p
 3. Telefon: +48 22 811 57 02
 4. Adres do zwrotu towaru (w przypadku odstąpienia od umowy): ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa.
 5. Adres do wysłania reklamowanego towaru: ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa.
 6. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających od 4,5% do 18% alkoholu nr UD-II-WDG-7340/I/B-680/2018 wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1231).
 7. Sprzedawca posiada ważne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży zawierających powyżej 18% alkoholu nr UD-II-WDG-7340/I/C-590/2018 wydane przez Prezydenta m. st. Warszawy na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2002, Nr 147, poz. 1231).


§3 Wymogi techniczne

 1. Dla prawidłowego funkcjonowania Sklepu potrzebne jest:
  • Urządzenie z dostępem do Internetu
  • Przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.
 2. Dla złożenia zamówienia w Sklepie, poza wymogami określonymi w ust. 1, niezbędne jest aktywne konto e-mail.


§4 Zakupy w sklepie

 1. Kupujący będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu pod warunkiem posiadania pełnej zdolności do czynności prawnych, ukończenia 18 lat.
 2. Kupujący nie będący osobą fizyczną może korzystać ze Sklepu za pośrednictwem osób upoważnionych do działania w jego imieniu. W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, rejestracji w Sklepie, a także wszystkich innych czynności tego podmiotu w Sklepie, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu wszelkich czynności związanych z korzystaniem ze Sklepu (w tym rejestracji) oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kupujący.
 3. Kupujący zobowiązany jest do podania prawdziwych, aktualnych i pełnych danych w Formularzach zamówienia oraz postępować zgodnie z warunkami Regulaminu. Dane podawane przez Kupujących nie mogą naruszać przepisów aktualnie obowiązującego prawa oraz dóbr osobistych i praw osób trzecich.
 4. Sprzedawca może pozbawić Kupującego prawa do korzystania z niektórych funkcji Sklepu, a w szczególności z możliwości składania Zamówień lub dodawania komentarzy lub opinii, w tym też może usunąć lub zablokować Konto Kupującego, w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu, a w szczególności, gdy Kupujący:
  • podał w trakcie rejestracji lub składania Zamówienia nieprawdziwe dane, w szczególności odnośnie wieku Kupującego;
  • dopuścił się naruszenia zobowiązań określonych w Regulaminie.
 5. Kupujący, którego Konto zostało usunięte lub zablokowane zgodnie z punktem poprzedzającym Regulaminu, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.
 6. Wykorzystywanie przez Kupujących nazwy Sprzedawcy, logo Sklepu, Materiałów oraz innych niż Materiały składników Sklepu (w tym elementów graficznych Sklepu oraz układu i kompozycji Sklepu – tzw. layout) jest zabronione za wyjątkiem sytuacji wyraźnie wskazanych w Regulaminie lub gdy korzystanie ze wskazanych w niniejszym punkcie przedmiotów praw autorskich oraz przedmiotów własności przemysłowej jest możliwe na podstawie wyraźnej pisemnej zgody Sprzedawcy lub uprawnionych podmiotów trzecich (w tym producentów lub dystrybutorów towarów lub usług).
 7. Kupujący zobowiązany jest do nieujawniania osobom trzecim swojego loginu i hasła dostępu wykorzystywanego do logowania w Sklepie.
 8. Warunkiem dokonania Zamówienia za pośrednictwem Sklepu jest podanie niezbędnych informacji do realizacji Zamówienia lub dokonanie Rejestracji oraz zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu jak też akceptacja Regulaminu przez Kupującego.
 9. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza zamówienia dostępnego w Sklepie. Wszystkie umowy sprzedaży zawierane na postawie Zamówień składanych za pośrednictwem Sklepu są zawierane i realizowane w miejscu prowadzenia działalności gospodarczej przez Sprzedawcę, o którym mowa w §2.
 10. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje na adres e-mail podany podczas procesu składania Zamówienia (Kupujący składający Zamówienie jako Gość) lub zapisany w zakładce Konto (Kupujący zarejestrowany), potwierdzenie przyjęcia Zamówienia oraz szczegóły dotyczące Zamówienia.
 11. Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w ciągu jednego Dnia roboczego, od chwili jego otrzymania. W przypadku, gdy Zamówienie zostało złożone w sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, Sprzedawca potwierdzi przyjęcie Zamówienia w pierwszym kolejnym Dniu Roboczym. Po upływnie tego terminu, Klient nie jest już związany treścią złożonego Zamówienia.
 12. Odmowa przyjęcia zamówienia nastąpi wówczas, gdy:
  • Towar jest niedostępny w magazynie Sprzedawcy;
  • podane przez Kupującego dane są niekompletne, błędne lub budzą uzasadnione wątpliwości co do prawdziwości;
  • Kupujący nie odebrał Towarów objętych poprzednim Zamówieniem;
  •  pojawiły się zdarzenia losowe, na które Sprzedawca nie miał wpływu.
 13. Sprzedawca może również, w terminie przewidzianym na potwierdzenie przyjęcia Zamówienia skontaktować się z Kupującym przy użyciu adresu e-mail albo numeru telefonu podanego podczas procesu składania zamówienia (Kupujący składający Zamówienie jako Gość) lub zapisanego w zakładce Konto (Kupujący zarejestrowany) i:
  • poinformować Kupującego o wydłużonym terminie realizacji Zamówienia na dany Towar/Towary, wskazując równocześnie jaki jest to termin – jeżeli Kupujący w ciągu trzech Dni Roboczych nie zaakceptuje wydłużenia terminu realizacji Zamówienia, wówczas Zamówienie jest anulowane,
  • zweryfikować prawidłowość podanych przez Kupującego w Zamówieniu danych, jeżeli budzą one uzasadnione wątpliwości odnośnie ich poprawności,
  • wyjaśnić ewentualne wątpliwości dotyczące szczegółów złożonego przez Kupującego Zamówienia.
 14. Informacja o koszcie przesyłki i wszystkich innych ewentualnych kosztach związanych z realizacją umowy sprzedaży lub z dostarczeniem Towaru do Kupującego, pojawią się po dokonaniu wyboru formy odbioru Towaru i formy płatności w podsumowaniu Zamówienia.
 15. Do każdego zamówienia wystawiany jest dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Dokument sprzedaży wystawiany jest w chwili, gdy wszystkie Towary wybrane do Zamówienia są skompletowane i gotowe do odebrania.
 16. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wymiany produktu, w przypadku jego braku, na towar o tej samej lub wyższej wartości.
 17. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania ograniczeń dotyczących ilości zamawianych Towarów i wartości Zamówień, Kupujący zostanie poinformowany o takich ewentualnych ograniczeniach przed potwierdzeniem przez Klienta Zamówienia.
 18. Zarejestrowany Kupujący jest zobowiązany do informowania Sprzedawcy o każdorazowej zmianie adresu e-mail lub numeru telefonu, dokonując aktualizacji danych po zalogowaniu się do Konta.


§5 Ceny i formy płatności

 1. Wszystkie ceny prezentowane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi przepisami) i wyrażone są w złotych polskich. Ceną wiążącą jest cena podana w Sklepie przy Towarze w chwili składania Zamówienia. Na wypadek wątpliwości Sprzedawca zastrzega, że ceny nie zawierają kosztów przesyłki, która to usługa jest świadczona na życzenie Kupującego przez firmę kurierską zgodnie z cennikiem podanym w Sklepie.
 2. Informacja na temat całkowitej wartości Zamówienia prezentowana jest w Sklepie przed zaakceptowaniem przez Kupującego skompletowanego Zamówienia, całkowita wartość Zamówienia obejmuje łączną cenę brutto zamawianych Towarów jak też koszty dostawy, jeżeli Kupujący wybrał taką opcję oraz ewentualne wyszczególnione koszty związane z wybraną przez Kupującego formą płatności.
 3. Zapłaty za zamówiony Towar Kupujący może dokonać według swojego wyboru za pośrednictwem jednego z poniższych sposobów:
  • osobiście przy odbiorze Zamówienia w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedawcę, gotówką lub kartą płatniczą;
  • przelewem tradycyjnym na rachunek bankowy Sprzedawcy – wpłaty należy dokonać na rachunek bankowy numer 21 1020 2401 0000 0802 0286 7208 z podaniem następujących danych Sprzedawcy: Polski Spichlerz sp. z o. o. ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa, NIP 5242912919, REGON 388099377 – realizacja Zamówienia zostanie rozpoczęta po zaksięgowaniu pełnej kwoty wymaganej wpłaty za złożone zamówienie na koncie Sprzedawcy;
  • za pośrednictwem elektronicznego serwisu płatności Przelewy24 - system nie wymaga rejestracji, a wpłata jest księgowana natychmiast na naszym koncie i zamówienie w tej samej chwili przyjęte zostaje do realizacji. System oferuje kilka sposobów płatności: e-transfer, przelew online, płatność kartą płatniczą, płatności mobilne a nawet płatności gotówkowe.
   Właścicielem serwisu Przelewy24 jest PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, NIP: 779-236-98-87 oraz Regon: 301345068
  • przy użyciu zewnętrznego systemu płatności PayU, obsługiwanego przez PayU S.A z siedzibą w Poznaniu (60- 166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000274399, NIP: 7792308495 oraz REGON: 300523444,
 1. W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dokonania zapłaty za Zamówienie.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności na podstawie indywidualnych ustaleń z Kupującym.
 3. Akceptując niniejszy Regulamin Kupujący będący osobą fizyczną wyraża zgodę na doręczenie mu zamiast paragonu faktury VAT dokumentującą zakup towarów wskazanych w Zamówieniu, jak też wyraża zgodę na to, aby wyżej wskazana faktura VAT została mu doręczona w formie elektronicznej na adres e-mail podany przez Kupującego przy składaniu Zamówienia. Faktury dla Kupujących nie będących osobami fizycznymi również są wystawiane w formie elektronicznej i są przesyłane na adres e-mail podany przez Kupujących przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku zwrotu towaru Sprzedawca wystawi fakturę korygującą.

 

§6 Odbiór lub dostawa towarów

 1. Kupujący może odebrać Towar osobiście w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedawcę, w godzinach jej otwarcia lub za pośrednictwem innej, upoważnionej przez Klienta osoby. Kupujący może też skorzystać z usług współpracującej ze Sprzedawcą firmy kurierskiej i dostarczy go do wskazanego przez Kupującego w treści Zamówienia miejsca dostawy.
 2. Informacja o gotowości Towaru do odbioru będzie przesyłana Kupującemu na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres e–mail. Osoba dokonująca odbioru Towaru obowiązana będzie podać imię i nazwisko Kupującego oraz numer Zamówienia. Warunkiem dokonania odbioru jest pisemne potwierdzenie odbioru Towaru. Sprzedawca zastrzega, że Towar nie będzie wydany osobie niepełnoletniej lub nietrzeźwej. Sprzedawca uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
 3. Koszty dostarczenia Towaru przez firmę kurierską, które Kupujący ponosi oprócz ceny za Towar, są podawane w Sklepie przy składaniu Zamówienia.
 4. W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Kupującemu następuje w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
 5. Dostawy realizowane są poprzez firmę kurierską tylko na terytorium Polski, w Dni robocze w godzinach 9.00 – 17.00, na koszt Kupującego uwidoczniony w podsumowaniu złożonego przez Kupującego Zamówienia. Niezależnie od tego kurier może, lecz nie jest zobowiązany, kontaktować się na wskazany przez Kupującego numer telefonu, celem potwierdzenia obecności w miejscu dostawy.
 6. Towar dostarczany jest przez firmę kurierską pod adres odbiorcy, wskazany w formularzu Zamówienia w ciągu najpóźniej 7 Dni Roboczych. Czas realizacji dostawy jest liczony od momentu:
  • Zaksięgowaniu całkowitej kwoty wymaganej wpłaty za złożone Zamówienie na koncie Sprzedawcy – w przypadku wyboru sposobów płatności, o których mowa w §5 ust. 3 ppkt c) lub d) Regulaminu.
  • Potwierdzenia przyjęcia Zamówienia przez Sprzedawcę – w przypadku wyboru sposobu płatności, o którym mowa w §5 ust. 3 ppkt a) lub b) Regulaminu.
 7. Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę o przekazaniu zamówionych Towarów firmie kurierskiej, poprzez przesłanie stosownej informacji na adres e-mail podany w Zamówieniu.
 8. Przy odbiorze przesyłki należy w obecności kuriera sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie oraz czy zawartość przesyłki jest zgodna z treścią Zamówienia.
 9. W przypadku, gdy zawartość przesyłki jest niezgodna z treścią zamówienia, paragonu lub faktury VAT lub jeżeli Towar uległ uszkodzeniu, Kupujący powinien sporządzić protokół szkody zgodnie z procedurą stosowaną przez firmę kurierską. Sporządzenie protokołu szkody nie jest warunkiem rozpatrzenia reklamacji, ma na celu jedynie usprawnienie procesu jej rozpatrzenia.
 10. W przypadku podania przez Kupującego błędnych lub niekompletnych danych, uniemożliwiających dostarczenie przesyłki, czy też w przypadku nieobecności Kupującego lub osoby uprawnionej do odbioru przesyłki, kosztami dodatkowej dostawy zostanie obciążony Kupujący pod warunkiem wyrażenia przez niego zgody na dodatkową dostawę. Koszt ten równy będzie kosztowi dostawy przypisanemu pierwotnie danemu Zamówieniu.
 11. W sytuacji, w której zamówione Towary nie zostaną odebrane w terminie 14 dni przez Kupującego Sprzedawca może odstąpić od umowy sprzedaży, informując o tym Kupującego.
 12. W PRZYPADKU GDY KUPUJĄCY ZAMAWIA PRODUKTY ALKOHOLOWE:
  • Umowa Sprzedaży może być zawarta wyłącznie między Sprzedawcą, a Kupującym niebędącym osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości; 2) osobom do lat 18; 3) na kredyt lub pod zastaw.”).
  • Potwierdzenie Zamówienia przez Kupującego jest równoznaczne ze złożeniem oświadczenia, że Kupujący bierze na siebie odpowiedzialność za odbiór zakupionego Towaru przez osobę pełnoletnią. Złożenie Zamówienia jest również tożsame z oświadczeniem Kupującego, iż nie jest osobą, której zgodnie z art. 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, zabrania się sprzedaży napojów alkoholowych oraz że nie dokonuje zakupu alkoholu celem dalszej odsprzedaży. W celu weryfikacji pełnoletności Kupującego Sprzedawca wymaga podania daty urodzenia Kupującego w formularzu Zamówienia w razie wątpliwości Sprzedawca może też poprosić o okazanie dowodu osobistego Kupującego.
  • Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi następuje wyłącznie w miejscu wykonywania działalności przez Sprzedawcę, o którym mowa w §2 Regulaminu, do rąk własnych Kupującego. Odbiór Towarów będących napojami alkoholowymi może być dokonany wyłącznie dla Kupującego niebędącego osobą, o której mowa w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w nietrzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 1982 nr 35 poz. 230 ze zm.) („Zabrania się sprzedaży i podawania napojów alkoholowych: 1) osobom, których zachowanie wskazuje, że znajdują się w stanie nietrzeźwości, 2) osobom do lat 18, 3) na kredyt lub pod zastaw”). W przypadku wątpliwości co do pełnoletności Kupującego Sprzedawca lub osoba podająca Produkty będące napojami alkoholowymi uprawniona jest do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek Kupującego.
  • W przypadku wybrania przez Kupującego opcji dostawy Towaru wydanie Towaru Kupującemu nastąpi w momencie wydania przez Sprzedawcę zamówionych Towarów firmie kurierskiej. Przy czym zaznaczając w treści zamówienia opcję dostawy Towaru za pośrednictwem firmy kurierskiej Kupujący oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru Towaru w jego imieniu.
  • Sprzedawca zastrzega, iż osobom nietrzeźwym lub niepełnoletnim zamówione napoje alkoholowe nie zostaną wydane przez Sprzedawcę lub przez kuriera. W przypadku zaistnienia powyższego zdarzenia, Sprzedawca złoży w terminie 3 dni, od dnia stwierdzenia tych okoliczności, oświadczenie o odstąpieniu od umowy i zwróci Kupującemu wpłacone środki pieniężne, potrącone o koszty dostawy. Sprzedawca lub Kurier uprawniony jest do sprawdzenia pełnoletności osoby odbierającej Towar.
  • W przypadku zakupu produktów alkoholowych na potrzeby własnej działalności gospodarczej, Kupujący deklaruje, że nie kupuje ich do dalszej odsprzedaży - zgodnie z wymogami ustawowymi taki zakup nie może być realizowany w sklepach detalicznych.

 

§7 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • w którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę, korzystając z danych podanych w § 2 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy umieszczonego na końcu Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

  SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru.
 9. Zwrot towaru powinien nastąpić na adres: ul. Kołacińska 35, 03-171 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni od odstąpieniu od umowy.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Przed odstąpieniem od umowy, Konsument nie powinien korzystać z Towarów w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności Towarów. W przeciwnym razie Konsument będzie ponosił odpowiedzialności za zmniejszenie wartości Towarów. Konsument nie może odstąpić od umowy w odniesieniu do Towarów stanowiących napoje alkoholowe, które zostały przez Konsumenta otwarte.
 12. Uprawnienie do odstąpienia od umowy nie wyłącza uprawnień Kupującego wynikających z odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności Towaru z umową.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo odstąpienie od umowy sprzedaży jeżeli w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia, Kupujący nie dokonał zapłaty za objęte tym Zamówieniem Towary.

 

§8 Wyjątki od prawa odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
  • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
  • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
  • w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli;
  • w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów;
  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
  • o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
  • zawartej w drodze aukcji publicznej;
  • o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;
  • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.


§9 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności Towaru z umową po jego wydaniu Kupujący ma prawo złożyć reklamację.
 2. W celu rozpatrzenia reklamacji Kupujący powinien dostarczyć Towar Sprzedawcy wraz z dowodem zakupu.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni od daty złożenia jej przez Kupującego.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Kupujący zostanie poinformowany przez Sprzedawcę listownie, emailem lub telefonicznie przy wykorzystaniu danych kontaktowych podanych przez Kupującego w reklamacji.
 5. Zwrot pieniędzy w przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji nastąpi w terminie 14 dni po przekazaniu Kupującemu informacji o pozytywnym sposobie załatwienia reklamacji.

  POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ
 6. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z:
  • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej pod adresem ul. Sienkiewicza 3,00-015 Warszawa, strona http://www.wiih.org.pl, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne.
  • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
  • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

§10 Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

§11 Zastrzeżenia

 1. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym.
 2. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji Regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 3. Umowy zawierane na podstawie niniejszego Regulaminu zawierane są w języku polskim.
 4. Żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.

 

§12 Postanowienia dotyczące kupujących niebędących konsumentami

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.
 2. Wszelka odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do kwoty zamówienia złożonego przez Kupującego.
 3. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi w stosunku do Kupującego niebędącego Konsumentem jest ograniczona do jednego roku od wydania towaru Kupującemu.
 4. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla miejsca wykonywania działalności przez Sprzedawcy wskazanego w §2 Regulaminu.


§13 Postanowienia końcowe

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Kupującym na stronie internetowej: https://www.polskispichlerz.pl będą wymagały każdorazowej akceptacji Kupującego wyrażonej przez Kupującego przed złożeniem zamówienia. Zmieniony lub zmodyfikowany Regulamin ma moc wiążącą, po spełnieniu pozostałych warunków przewidzianych prawem, jedynie dla stosunków prawnych powstałych po wejściu w życie zmian lub modyfikacji.
 2. W celu dostosowania treści i usług do indywidualnych potrzeb i zainteresowań Kupujących Sklepu, używane są tzw. cookies (ciasteczka), tj. informacje zapisywane przez serwer na komputerze Kupującego, które to informacje serwer może odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego komputera. Informujemy, że Kupujący może w każdej chwili wyłączyć w swojej przeglądarce opcję obsługi cookies, co jednak może spowodować utrudnienia w korzystaniu z usług Sklepu i możliwość składania zamówienia.
 3. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2014 r.) oraz innych odpowiednich ustaw.
 4. Wszelkie wątpliwości wynikające z interpretacji Regulaminu należy interpretować w sposób zapewniający zgodność niniejszego Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

 

Załączniki do regulaminu


Formularz oświadczenia o odstąpieniu od umowy, z którego Konsument może, ale nie musi skorzystać
Formularz reklamacyjny

Śledź okazje i nowinki ze świata Polskiego Spichlerza

Dołącz do newslettera i czekaj na dobre wiadomości! Promocje, nowości i porady
Polski spichlerz
Obsługa klienta
Kontakt
Biuro obsługi klienta czynne:
Poniedziałek - Piątek w godz. 8:00 - 16:00
biuro@polskispichlerz.pl
Powiedz nam, czego potrzebujesz
Masz pytanie dotyczące produktu, realizacji lub wysyłki?
Chcesz zapytać o indywidualny produkt?
Wyślij zapytanie
envelopeusercartmapsmartphonemagnifier linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram